Haziran 16, 2021 Kategori Dilekçeler, Ticaret Hukuku

Giriş Yasağına Karşı İtiraz Dilekçesi

Giriş yasağına itiraz ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=giriş ANKARA … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA giriş

Yürütmenin durdurulması taleplidir

DAVACI                        :

VEKİLİ                          : Av. Gürkan PİŞKEN

DAVALI                         : 

TEBLİĞ TARİHİ         : ../../….

KONU                             : Müvekkil aleyhine verilmiş bulunan Türkiye’ye giriş yasağı kararının iptaline karar                                                               verilmesi isteminden  ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :     

Müvekkil, …… yılından beri aralıksız Türkiye’de yaşamakta olup Rusya Federasyonu vatandaşıdır. Aile ziyareti için 7 yaşındaki çocuğu ……. ile birlikte …………..tarihinde Dağıstan’a gitmiştir. İki hafta kaldıktan sonra………… tarihinde çocuğu ile birlikte tekrar ülkemize geri dönmüştür. İstanbul Yeni Havalimanı’na geldiklerinde Emniyet Görevlilerince müvekkil hakkında Türkiye’ye girişinin sakıncalı görülmesi nedeniyle Kabul Edilemeyen Yolcu Formu doldurulmuştur. Bununla birlikte hakkında 5 yıl süreli giriş yasağı kararı alınarak çocuğu ile birlikte Rusya Federasyonu’na geri gönderilmiştir.

Müvekkil …………… tarihinde yaşananlar nedeniyle büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yaşamıştır. Çünkü müvekkil, eşi ve çocuğuyla birlikte yıllardır Türkiye’de yaşamaktadır. Ülkemizde ikamet ettiği ev kendisine aittir. Kendisinin ve kızı ……………. 17/08/2019 – 16/08/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere (süresi bitmemiş) ikamet etme izni bulunmaktadır. Ülkemizin yasalarına ve nizamına uygun şekilde hayatını devam ettirmeye özen göstermiş olup ve hakkında bugüne kadar herhangi bir adli işlem yapılmamıştır. Türkiye’de yaşadığı süre boyunca en ufak bir suç teşkil eden davranışta bulunmamış ve hakkında açılmış soruşturma veya kovuşturma dosyası bulunmamaktadır. Müvekkilimin Dağıstan’da veya Rusya’nın bir başka bölgesinde de adli bir problemi bulunmamaktadır. Zaten böyle olsaydı 2 hafta öncesinde ülkesine geri dönen müvekkilin geri dönmesine Rusya makamları izin vermezdi. Kaldı ki, Rusya’da arama-yakalama gerektiren bir hukuki problemi olsa bile bu O’nun Türkiye için tehlike arz edeceği anlamına gelmez. Zira kendisi çok sevdiği Türkiye’de yaşamayı yıllar önce tercih etmiş ve burada yasalarımıza saygılı bir şekilde yaşamaktadır. Buna rağmen müvekkilimiz hakkında hiçbir gerekçe gösterilmeden giriş yasağı kararı alınmıştır.

Müvekkilin kendisiyle birlikte kızı …… da geri gönderilmiştir. Müvekkilin kızı ekte sunmuş olduğumuz öğrenci belgesinden de anlaşılacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ………………………. okulunda eğitim hayatını sürdürmektedir ve 2. sınıf öğrencisidir. Bu nedenle idarenin almış olduğu karar aynı zamanda müvekkilin kızının eğitim hayatını da etkilemektedir. Söz konusu bu husus Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ek 1 nolu Protokolün 2.maddesi tarafından garanti altına alınan “eğitim hakkının” ihlal edilmesine sebebiyet vermiştir.

Müvekkil hakkında verilen giriş yasağı kararı şekil, sebep ve amaç yönlerinden açıkça yasaya aykırıdır. Bu nedenle usul ve yasaya aykırı bu işlemin itirazen incelenerek iptal edilmesi gerekir. Şöyle ki; 6458 sayılı Kanun’un ilgili maddesi aşağıdaki şekildedir.

Türkiye’ye giriş yasağı
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.

Bu doğrultuda bir yabancının ülkeye girişinin engellenmesi için şahsın kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülmesi yani tehdit oluşturması şarttır. Müvekkilin ülkemiz kamu düzeni ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu konusunda hiçbir veri bulunmamaktadır. Kendisi yıllardır ülkemizde yaşamasına rağmen tehdit niteliği taşıyabilecek en küçük bir davranış sergilememiştir. Davalı tarafından müvekkil hakkında verilen giriş yasağı kararının gerekçesi açıklanmamış ve bu kararın verilmesini gerektiren fiili nedenler ve bunun somut delilleri ortaya konulmamıştır. Oysa idare tesis ettiği her işleminde hukuka ve gerçeğe uygun bir sebep göstermek zorundadır. İdari işlemin sebebinin gösterilmemesi veya hukuka ya da gerçeğe uygun olamayan sebep göstermesi başlı başına iptal sebebidir. Sebep ve gerekçesiz tesis edilen idari işlemler keyfiliğe sebebiyet verebilir.

Giriş  yasağı kararında sadece kanun maddesine 6458 Sayılı Kanunu’nun 15-1c ” Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler ” atıfta bulunarak herhangi bir bilgi verilmemesi ve giriş yasağı kararında atıf yapılan kanun maddesindeki durumların oluştuğuna dair özel bir açıklama yapılmadan sadece kanun maddesini dayanak göstermek kanunun ruhuna aykırıdır. İdari işlemlerin hukuka uygun bir sebebe dayanması gerekir. İdari işlemler hukuki bir sebebe dayanmıyorsa idari işlemlerde keyfilik söz konusu olur. Davacı müvekkil hakkında giriş yasağı kararı alınırken, davalı idarece eksik inceleme ve araştırma yapılmış, davacıya savunma hakkı verilmeden usule ve yasaya aykırı olarak bir karar alınmıştır.

Dava konusu idari işlem amaç bakımından da hukuka aykırıdır. İdari işlemlerin yöneldiği yegane amaç kamu yararıdır. Siyasi, dini, felsefi, kişisel ya da keyfi amaçlarla yapılan idari işlemler amaç bakımından hukuka aykırı hale gelir. Anayasa’ya, AİHS’e ve 6458 sayılı Kanun’a aykırı olarak davacı hakkında giriş yasağı kararı alınmasında amaç bakımından bir kamu yararı yoktur. Davacı hakkında alınan giriş yasağı kararı, davacının hayatını, özgürlüklerini, kişilik değerlerini, kısacası davacının geleceğini doğrudan ilgilendirmektedir. Müvekkil ailesi ile birlikte ülkemizde yaşamaktadır. İkamet etmiş olduğu ev kendisine aittir. Hakkında ülkeye giriş yasağı tesis edilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Ve T.C. Anayasası’nın 20. Maddesinde koruma altına alınan Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı’nın ihlalidir. Yine AİHM bu yükümlülüklere aykırı olarak kişilerin bir ülkeye girişinin yasaklanması veya sınır dışı edilmesi sonucu yakınlarıyla görüşmesinin imkansız hale gelmesinin özel ve aile yaşamına saygı hakkını ihlal edeceğini ifade etmektedir.

Davalı idare, keyfi işlemleriyle hukuk güvenliği ilkesini hiçe sayarak gerekçe dahi göstermeden müvekkilin mağduriyetine sebep olmuştur. Somut dayanaktan yoksun olan müvekkilin kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu iddialarına itibar edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle somut dayanaktan yoksun ve sebep unsuru bakımından sakat olan dava konusu işlemin iptali gerekmekte ve sayın mahkemenizden talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER     : 6458 sayılı Kanun, 5901 sayılı Kanun, T.C. Anayasası, AİHS ve sair ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                           : Kabul edilemeyen yolcu formu, giriş yasağı kararı tebliği, tapu senedi, ikamet izni tezkeresi, öğrenci belgesi ve sair her türlü yasal delil. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda arz ve izah edilen ve ayrıca Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

  • Davalı idare tarafından müvekkil hakkında hukuka aykırı şekilde tesis edilen yurda giriş yasağına ilişkin idari işlemin yürütmesinin DURDURULMASINA
  • Yapılacak yargılama neticesinde söz konusu işlemin İPTALİNE,
  • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

karar verilmesi Sayın Başkanlığınızdan saygı ile vekâleten talep olunur. https://www.aphukuk.com/iletisim/

Davacı Vekili

Av.

Giriş yasağına itiraz ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments