Haziran 27, 2021 Kategori Dilekçeler

İş Kazası Kusur Raporuna İtiraz Dilekçesi

Geçirmiş olduğunuz iş kazası ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


kazası …………………….. İŞ MAHKEMESİ’NE

Dosya No: …./…..

DAVALI                :

VEKİLİ                  : Av. Gürkan PİŞKEN

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Av.

KONU                   : ../../….tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından görülmekte olan davada alınan ../../…. tarihli bilirkişi raporu tarafımıza tebliğ edilmiş olup, süresi içerisinde beyan ve itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

Bilirkişi raporunda özetle: “Davacının PMF yaşam tablosuna göre bakiye ortalama ömrünün 23 yıl 4 ay 11 gün olduğunu, aktif hayatının (60 yaşını doldurduğu) 25.06.2026, muhtemel yaşamının ise 03.09.2038 tarihine kadar süreceği kabul edilmiştir. Müvekkil şirketin %80 kusurluluk durumuna göre ve tanık beyanına dayalı olarak aylık net kazancının ………………… TL olduğu gözetilerek hesaplamaya gidilmiştir.” görüş ve kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi Raporu kabul edilemez nitelikte fahiş değerlendirme hatası ürünü olup, denetime ve hüküm kurmaya elverişsizdir. Raporda dikkate alınan kusur oranı ve belirlenen tazminat miktarı gerçeği yansıtmadığı için kabul edilemez niteliktedir.

KUSUR TESPİTİNE YÖNELİK İTİRAZLARIMIZ

Önceki bilirkişi raporlarının davacı yönünden ele alınan kusur değerlendirmelerinde ‘davacının kaza tarihi itibariyle .. yaşında olan, sorumluluğun bilincinde, aklıselim sahibi bir kişidir. İş yerinde paketleme ve marangozluk işlerini uzun süredir yapmakta olup yaptığı iş ve çalıştığı makineyle ilgili tehlikeleri öngörebilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir. Makine çalışmakta iken elini tehlikeli şekilde yaklaştırarak gerekli dikkat ve özeni göstermediği, açıklanan nedenlerle söz konusu kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.’ açıklamasına yer vermişlerdir. Bilirkişi heyetinin değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan sonuç şudur ki davacı meydana gelen iş kazasında asli kusurludur. Ancak neticede bilirkişi raporlarında anlaşılması güç ve kendi tespitleri ile çelişecek şekilde müvekkil şirketin %80 oranında kusurlu olduğu şeklinde tespitte bulunulmuştur. İşçinin yerine getirmesi gereken bazı kurallara İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde açıkça yer verilmiştir. İşçilerin işyerinde uymakla yükümlü oldukları kuralların başında, kendi davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilememek için azami dikkat göstermeleri ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ifa etmeleri vardır. Davacının, çalışma esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek meydana gelen kazaya kendi kusuruyla sebep olmuştur. Zira gerek yaşı gerekse mesleği düşünüldüğünde bu tarz durumlarda gerekli dikkati göstermesi alınması gerekli önlemleri alması gerektiği açıktır. Bu durumda müvekkil şirkete %80 oranında kusur atfedilmesi hakkaniyetle bağdaşmamaktır. Bu sonuca nasıl ve ne şekilde ulaşıldığına dair bir bilgi raporda mevcut değildir. Davanın seyri açısından böylesi hayati konuların yalnızca kesin yargı içeren bir cümleyle geçiştirilmesi bilirkişiliğin vermiş olduğu sorumlulukla bağdaşmamaktadır. Bilindiği gibi bilirkişi raporları soyut kavramlara dayalı olmamalı raporda varılan sonucun hukuki dayanakları ayrıntılarıyla gösterilmelidir. Bilirkişi heyetinin bu şekilde yapmış olduğu tespit hukuki olmadığı gibi mahkemenize kanaat verici nitelikte de değildir. Bu nedenle hatalı olarak tespit edilen kusur oranı üzerinden tazminat hesaplanması, gerçeği yansıtmadığı gibi kabulü de mümkün değildir. Tüm bu hususların tekrar değerlendirilmesi gerektiği görüşümüz ile Sayın Mahkemeniz tarafından yeni bir kusur raporu alınması gerektiği kanaatindeyiz.

TAZMİNAT HESAP RAPORUNA YÖNELİK İTİRAZLARIMIZ

Davacının zararı sgk tarafından ödenen peşin değerli gelir ile karşılanmış olup, davanın, maddi tazminat bakımından reddi gerekmektedir. Bilirkişi raporunda ifade edildiği ve dosya kapsamından da açıkça anlaşılacağı üzere davacı yana SGK tarafından ………………-TL’lik peşin değerli gelir bağlanmış, ayrıca ……………-TL’lik geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiştir. Buna göre davacı tarafın, maddi zararının iş bu ödemelerle karşılanmış olduğu, ve fazlaya ilişkin talep hakkının sebepsiz zenginleşme sonucunu doğuracağı da açıkça ortadadır. Tüm bu nedenlerle davacının, maddi tazminata ilişkin taleplerinin reddi gerektiği kanaatindeyiz.

Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemekle birlikte, bir an için davacı tarafın maddi tazminat alacak hakkının varlığı kabul edilse dahi hesaplanan tazminat miktarları işçinin almış olduğu gerçek ücretinden hesaplanmadığı için kabulü mümkün değildir. Bilirkişi, davacının son dönem ücretinin net ……………… TL olduğu şeklinde tespitte bulunup ve bu tespite dayanarak yapmış olduğu tazminat hesaplamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Davacı tarafın almış olduğu ücret asgari ücret tutarındadır. Tanık beyanları ve daha önceki dilekçelerimizde öne sürdüğümüz hususlar birlikte değerlendirildiğinde yapılan bu hesaplamaların hatalı olduğu anlaşılacaktır.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen göz önünde bulundurulacak sebeplerle, denetim ve hüküm kurmaya elverişsiz bilirkişi raporuna itirazlarımızı sunmakla;

  • Öncelikle kusur bakımından tesis edilen rapordaki, davacıya %20 oranında kusur izafe edilirken, müvekkil şirkete %80 oranında kusur izafesi haksız ve dayanaksız olup, raporlara yönelik İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,
  • Ardından yeniden uzman bir bilirkişiye gönderilerek tazminat hesaplamasının YAPILMASINA,
  • Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın REDDİNE,

karar verilmesini vekil olarak saygılarımla dilerim.

Davalı Vekili
Av. Gürkan PİŞKEN

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

https://www.aphukuk.com/iletisim/

Geçirmiş olduğunuz iş kazası ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
3 Yorum
Eskiler
Yeniler
Inline Feedbacks
View all comments
Murat
2 yıl önce

Geçen ay iş yerinde kaza geçirdim. Bacağımdan ameliyat oldum. Kazada kusur neye göre belirleniyor benim tazminat alma hakkım var mı

Serdar kösecik
2 yıl önce

Maliyet raporu sonucuna nasıl itiraz dilekçesi yazılır yardımcı olurmusunuz