Haziran 27, 2021 Kategori Dilekçeler

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın iptali davası ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


…………………. NÖBETÇİ ………….HUKUK MAHKEMESİ’NE İtirazın

İCRA DOSYA NO       : ………… İcra Müdürlüğü’ne ait …./…. E.

ALACAKLI DAVACI :

VEKİLİ                        : Av. Gürkan PİŞKEN

DAVALI/BORÇLU   :

KONU                         : İstanbul Anadolu … İcra Müdürlüğü’ne ait …./….. E. Numaralı dosyası ile başlatılan icra takibine karşı kötü niyetli yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve davalı aleyhine takip

DAVA DEĞERİ         : ……………..

AÇIKLAMALAR       :

 1. Müvekkil ile davalı arasında ………….. tarihli kira sözleşmesi yapılmıştır. (Ekte sunulmuştur.) Bu kira sözleşmesine göre aylık kira bedeli ……………..-TL olarak kararlaştırılmıştır. Ayrıca hususi şartlar bölümünün 6. Maddesinde ‘ Kiracı, kontrat bitiminde kira rayiç bedelini Tefe-Tüfe oranında arttırmayı şimdiden kanul ve taahhüt eder. ‘ kira arttırımının da Tefe-Tüfe oranında arttırılacağı kararlaştırılmıştır.
 2. Kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelleri davalı tarafından eksik ödenmiştir. Davalı taraf ödemiş olduğu kira bedellerini müvekkile ait banka hesabına yatırmıştır. (Banka hesap eksteresi ekte sunulmuştur. ) Davalı taraf 2017 yılının Ağustos ayına kadar kira bedellerinde sürekli eksik ödeme yapmıştır. Ayrıca davalı taraf kira sözleşmesi ile kararlaştırılan kira artış oranını da ihlal etmiştir. Davalı taraf 2017 yılının Ağustos ayından kiralayanı tahliye ettiği tarihe (…………………) kadar herhangi bir şekilde kira ödemesi yapmamıştır.
 3. Davalı tarafın kira bedellerini eksik ödediği ve bazı aylara ait kira bedellerini ise hiç ödemediği açıkça ortadadır. Bu nedenle kira sözleşmesinden kaynaklanan kira bedellerinin ödenmemesi üzerine İstanbul Anadolu ….. İcra Müdürlüğü’ne ait …./…… E. Numaralı dosyası ile borçlu aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Borçlu tarafından ../../…. tarihinde bu takibe karşı haksız ve kötü niyetli bir şekilde itiraz etmiş ve yasal takibin durmasına sebebiyet vermiştir. Borçlu itirazında ‘ tarafların iyi niyetliye imzalanan kira sözleşmesine dayanarak kira ödemelerini eksiksiz yapmıştır ve borcu bulunmamaktadır.’ ödemelerin eksiksiz yapıldığını ve borcu bulunmadığını iddia etmiştir. Ancak hem banka kayıtlarından hem de İstanbul Anadolu … Sulh Hukuk Mahkemesi …./….. E. Sayılı dosyasındaki davalıya ait dava dilekçesinden de rahatlıkla anlaşılacağı üzere; söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu dava dilekçesinde davalı, ödemelerin müvekkile ait banka hesabına yapıldığını ve ……..-TL olarak ödediğini açık bir şekilde belirtmiştir. Bu nedenle ödemelerin banka aracılığıyla yapıldığı ve kira bedellerinin eksik bir şekilde ödendiği hususlarında herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Banka hesap ekstresinden de bazı aylara ait kira bedellerinin eksik bazı aylara ait kira bedellerinin ise hiç ödenmediği anlaşılmaktadır.
 4. Diğer yandan ayrıntılı bir şekilde izah ettiğimiz üzere, davalı borca; borcun konusunu ve mahiyeti ile kendisinin borçlu sıfatına haiz olduğunu bilmesine rağmen, söz konusu hususları inkar ederek itiraz ettiğinden davalı hakkında takip tutarının %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, İİK ve sair tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER   :

 1. …………… İcra Müdürlüğü’ne ait …./……. E. Numaralı dosya
 2. …………….. Sulh Hukuk Mahkemesi…./…. E. Sayılı dosya
 3. Banka kayıtları ve hesap ekstresi
 4. Tanık (Mahkemenizce gerekli görüldüğü takdirde isim ve adresleri bildirilecektir)
 5. Bilirkişi İncelemesi
 6. Keşif
 7. Yemin ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 • Davanın KABULÜNE,
 • İstanbul Anadolu …… İcra Müdürlüğü’ne ait ……………. E. Numaralı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın İPTALİNE ve takibin DEVAMINA,
 • Borçlunun bu itiraz başvurusu bakımından kötü niyeti sabit olduğundan yasa gereği takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere hakkında icra inkâr tazminatına/kötü niyet tazminatına HÜKMEDİLMESİNE,
 • Vekâlet ücreti ve sâir yargılama giderlerinin davalı tarafa YÜKLETİLMESİNE, 

Karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

Davacı Vekili

Av. Gürkan PİŞKEN

İtirazın iptali davası ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments