Temmuz 29, 2022 Kategori Gayrimenkul Hukuku

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir

tahliyesi

KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ tahliyesi

 • Taşınmazını kiraya veren maliklerin en sık karşılaştığı sorunlardan birisi de kira ödemeyen kiracının tahliyesi ve kira bedelinin tahsilidir. Kira Sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299 – 356 maddeleri arasında düzenlenmiştir. TBK ve ilgili bazı kanunlar kapsamında kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi için çeşitli düzenlemeler mevcuttur. tahliyesi
 • Kiracının en önemli ve temel borcu kira bedelini ödemesidir. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıyı tahliye etmenin çeşitli hukuki yolları mevcuttur.

      1.TAHLİYE TALEPLİ İCRA TAKİBİ BAŞLATMAK tahliyesi

 

 • Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Bu yol aşağıda anlattığımız diğer iki yoldan daha kolay ve uygulamada en çok tercih edilen yoldur.
 • Kiracının kira bedellerini hiç ya da zamanında ödememesi, kiraya veren açısından tahliyeyi talep etme imkanı doğurur. Uygulamada kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliyeolarak anılan bu yol, tahliyeyi sağlamanın en etkili ve hızlı yoludur. Burada iki haklı ihtar sonrası tahliye davasının aksine kira bedellerini ödemeyen kiracıya ihtarname gönderme zorunluluğu yoktur. Kiraya verenlerin dikkat etmesi gereken husus ise, ödenmemiş kira bedellerine ilişkin başlatacakları icra takibinde tahliye talebinin belirtilmesidir.
 • Tahliye talepli icra takibinde borçluya çıkarılan ödeme emrinde borçlu ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 7 gün için borca itiraz edebileceği, etmeyecekse de 30 gün içinde kira bedelini ödemesi aksi takdirde tahliye edileceği yazar. Borçlu7 günlük süre içinde takibe itiraz etmez ancak 30 günlük süre içinde tüm takip masrafları da dahil olmak üzere borcunu öderse taşınmazdan tahliye edilmez. Borçlu 7 gün içinde takibe itiraz ederse icra takibi durur. Buradaki 7 günlük süre ilamsız icra takiplerindeki genel haciz süresidir. Ancak 30 günlük süre İcra İflas Kanunu’ndan kaynaklanmaz. Bu süre 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır.
 • Ödeme emrinin, borçluya tebliğinden itibaren 30 günlük süre dolmuş ve borcun tamamı halen ödenmemişse, bu durumda kira kontratı kiraya veren tarafından feshedilmiş olur. Bundan sonra İcra Mahkemesi’nde tahliye davası açmak gerekmektedir.

      2. İKİ HAKLI İHTAR ÇEKMEK SURETİYLE TAHLİYE DAVA AÇILMASI

 • Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Bu süre hak düşürücü süredir.
 • Dava, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğinceSulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Yetki, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesindedir.
 • Kiracıya gönderilecek ihtarnamede taraflara ve sözleşmeye ait bilgiler ve ödenmeyen kira bedellerinin hangi dönemlere ait olduğu açıkça belirtilmeli, ödeme yapılmadığı taktirde tahliye dahil hukuki yollara başvurulacağı ihtar edilmelidir.

       3. TEMERRÜT NEDENİ İLE TAHLİYE DAVASI

 • Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
 • Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüklerine aykırı davranması kiraya verene, sözleşmeyi feshetme imkanı tanır. Bunun için kiracıya yazılı ihtarda bulunulmalı ve ödeme yapması için en az otuz gün süre verilmelidir.
 • Dava, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğinceSulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Yetki, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesindedir.
 • Temerrüt nedeniyle açılan tahliye davası sonucunda verilen kararın, cebri icra yolu ile icra dairesinde gerekli tahliye işlemleri başlatılacaktır.

SONUÇ

 • Sonuç olarak TBK’da özel olarak düzenlenmiş olan kira sözleşmelerinin kira bedellerinin zamanında ödenmemesi durumunda kiraya verenin üç farklı imkânı söz konusudur. Bunlar; tahliye talepli icra takibinin başlatılması, iki haklı ihtar çekilmesi ve akabinde tahliye davasının ikame edilmesi, ve son olarak temerrüt sebebiyle tahliye davasının ikame edilmesidir.

https://www.aphukuk.com/iletisim/

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf

Kiracının tahliyesi hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments