Ağustos 9, 2021 Kategori Aile Hukuk

Nişanın Bozulması Sebebiyle Hediyelerin İadesi

NİŞANIN BOZULMASI SEBEBİYLE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

Hediyelerin geri istenebilmesi için nişanlılığın evlilik dışında bir sebeple sona ermesi gerekmektedir. Nişanlılığının evlilik dışında bir sebeple sona ermesi durumunda nişanlanan kişilere verilen hediyeler geri istenilebilmektedir. Verilen söz konusu hediyelerin geri istenebilmesi için alışılmışın dışında hediyeler olması gerekmektedir. Kanun koyucu madde metninde özellikle alışılmışın dışında verilen hediyelerin istenilebileceğine vurgu yapmıştır. Alışılmış yani mutad eşyaların iadesi ise istenemez. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre, nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyası mutad dışıdır. Mutad (alışılmış) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilebilen eşyalardır. ( Elbise, ev aletleri, ayakkabı vs. ) Bu eşyaların iadesi istenemez. Nişanlıya verilen bir demet çiçek, çikolata, ayakkabı nişanlının annesine verilen elbise gibi hediyeler mutad ( alışılmış ) eşya oldukları için geri verilmesi gereken hediyeler kapsamında yer almamaktadır.

Nişan hediyelerinin iadesi durumunda kusur şartı aranmamaktadır. Ancak maddi veya manevi tazminat taleplerinde kusur şartı gündeme gelmektedir.

ZAMANAŞIMI

Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu nedenle ilgili davaların nişanlılığın sona erdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde açılması gerekmektedir.

TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında kurulan nişanlılık ilişkisi aile hukukuna ilişkin olduğu için, nişanın bozulması durumunda açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu tazminat davalarında asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görevli olacaktır.

YARGITAY KARARLARI  https://www.aphukuk.com/nisanin-bozulmasi-sebebiyle-tazminat/

Yargıtay Kararı – 3. HD., E. 2014/11651 K. 2015/4434 T. 19.03.2015

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4.maddesinde; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabındaki üçüncü kısım hariç olmak üzere TMK’nın 118-395 maddeleri arasında düzenlenen konulardan kaynaklanan bütün davalara aile mahkemesinde bakılacağı hükme bağlanmıştır.

Nişan hediyelerinin geri verilmesine ilişkin TMK’nın 122. maddesi Türk Medeni Kanunun 2.kitabında yer aldığından bu tür davaların bağımsız aile mahkemesi bulunan yerlerde aile mahkemesinde, bağımsız aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde aile mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir.(Yargıtay HGK’nın 16.11.2005 tarih ve 2005/2-673 E. 2005/617 K.)

Görev, kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden nazara alınmalıdır.

Hal böyle olunca, mahkemece; görev hususunun kamu düzenine ilişkin bir usul hukuku kuralı olduğu ve taraflarca ileri sürülmese bile re’sen gözetilmesi gerektiği dikkate alınarak, davanın Aile Mahkemesinde, Aile Mahkemesi olmayan yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği düşünülerek bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu görev hususu düşünülmeksizin Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla yargılamaya devam edilip işin esası hakkında hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

Bozma nedenine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı – 3. HD., E. 2016/10999 K. 2017/18314 T. 27.12.2017

Asıl ve birleşen dava, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, temyiz eden davalı birleşen dosya davacı vekilinin birleşen dosyaya ilişkin temyiz itirazlarının tümü, asıl dosyaya ilişkin aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı birleşen dosya davalısı maddi tazminat talebine ilişkin davasını belirsiz alacak davası olarak açmıştır. Mahkemece, bilirkişi raporundan sonra Harçlar Kanunu 32. madde uyarınca eksik harç tamamlattırılarak, harç tamamlandığı takdirde yargılamaya devam olunması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

3- TMK’nın 122.maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir nedenden dolayı sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Nişanın bozulması nedeniyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına ilişkin davalarda kusur aranmaz.

Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre, geri istenir. Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delil ile ispat edilebilir.

Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Kural olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı vs. gibi) eşyaların iadesine karar verilemez.

Bilirkişi raporunda belirtilen gelinlik, muhtelif kumaş ve giyim, davetiye ve bağış dışındaki maddi tazminata konu masraf ve eşyalar davacının zilyetliğinde kalıp davacı tarafından kullanılmakta olduğundan bunlar yönünden davacının talebinin reddi gerekirken bu masraf ve eşyalar yönünden de maddi tazminat talebinin kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı birleşen dosya davacı vekilinin birleşen dosyaya ilişkin tüm, asıl dosyaya ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci ve üçüncü bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı birleşen dosya davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Tazminat

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Nişanın bozulması sebebiyle hediyelerin geri verilmesi ile ilgili sorularınızı, yorum kısmına yazabilir ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayarak büromuz ile iletişime geçebilirsiniz…

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments