Haziran 24, 2021 Kategori Dilekçeler

Tanık Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi

İş Hukuku ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=


………………………. ….. İŞ MAHKEMESİ’NE tanık

Dosya No: 2020/…….. E.

DAVALI                :

VEKİLİ                  : Av. Gürkan PİŞKEN

DAVACI                 :

VEKİLİ                  : Av.

KONU                    : Tanık beyanlarına karşı beyanlarımızın sunulması hakkındadır.
AÇIKLAMALAR :

Mahkemeniz nezdinde görülen yukarıda esası belirtilen dosya kapsamına tanık beyanları alınmıştır. Söz konusu beyanlar bakımından aleyhe hususları kabul etmemiz mümkün değildir. Şöyle ki;

Davacı tarafın tanık sıfatı ile Sayın Mahkemeniz huzuruna çıkarmış olduğu………….’ın Müvekkil şirket ile aralarında halen kesinleşmemiş davasının bulunduğu tanığın kendi ifadesi ile de sabittir. Öyle ki bu tanık doğal olarak müvekkilimizle başka davası olmasından ötürü müvekkillimizi hasım olarak gördüğü için tarafsız bir değerlendirmede bulunması düşünülemez. Müvekkilimi hasım olarak gören tanığın tarafsız bir beyanda bulunmasının düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırı düşer.

Davacı tanıklarından ………….. vermiş olduğu beyanında ‘ Davacı iş yerinde her türlü görevi yapıyordu. ‘ beyanında bulunmuştur. ………………. ise ‘ Şantiyede çalışan bir personel değildi. Davalı şirketlerin ofisinde ve şirket yetkililerin bağ bahçe işlerinde çalışıyormuş.’ şeklinde beyanda bulunmuştur. Tarafımızca dinletilen tanıklar da ‘Davacı genelde ofiste çay ve temizlik işlerinde çalışıyordu.’ ‘ Davacı genelde ofiste çay ve temizlik işlerinde çalışıyordu. Davacının sağlık raporu olmadığı için şantiyeye girmesi yasak olduğu için şantiyelerde çalışmıyordu. Davacı genelde patronun bağ ve bahçe işlerinde çalışıyordu. ‘ şeklinde beyanlarda bulunulmuştur. Beyanlardan da anlaşılacağı üzere davacı taraf mermer usta yardımcısı olarak çalışmamıştır.Dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz gibi davacı yan ../../…. tarihine kadar şantiyede ve ofiste çay servisi yapmak ve bulaşık yıkamak görevlerini ifa etmiştir. Dinlenen bütün tanıklar da dilekçemizi doğrular niteliktedir. Davacı taraf ise dilekçesinde mermer usta yardımcısı olarak çalıştığını iddia etmiştir. Davacı tarafın iddia etmiş olduğu gibi usta yardımcısı olarak bir çalışma söz konusu değildir. Diğer iddialar gibi bu iddiaları da gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

Tanık …………….. haftada bir kez çalışma saatinin 2-3 saat uzadığını beyan etmiştir. Davacı tanıklarından …………….. ise tüm çalışma dönemi boyunca mesainin 3 -5 kez uzadığını beyan etmiştir. Davacı yan dava dilekçesinde ne kadar süre ile fazla çalışma yapıldığını belirtmemiştir. Sadece fazla çalışma ödemesi yapılmadığını belirtmiştir. Davacı tanığı ……………’ın da beyan ettiği üzere fazla çalışma yapılmamıştır. Davacı tanıklarından ……………. müvekkil şirkete karşı açmış olduğu davada da fazla çalışma ücret alacağı talebinde bulunmamıştır. Müvekkil şirkette fazla çalışma yapılmamaktadır. Davacı taraf haksız kazanç elde etmek istemektedir. Bu nedenle fazla çalışma ücret alacağının da reddi gerekmektedir. Yine Satılmış ÖNER, UBGT günlerinde de çalışmadıklarını beyan etmiştir. Dinletmiş olduğumuz tanıklardan Akın ATICI da vermiş olduğu beyanda ‘ Dini bayramlarda çalışmazdık. Yine diğer milli bayram ve genel tatillerde çalışmazdık.’ hususlarına yer vererek Davacı tanıklarından SAtılmış ÖNER gibi UBGT günlerinde çalışma yapılmadığını beyan etmiştir. Bu nedenle davacı tarafın UBGT talebinin de reddi gerekmektedir.

Davacı tarafın dinletmiş olduğu tanıkların vermiş oldukları beyanları karşı tarafın iddialarını doğrulayacak düzeyde olmayıp soyut ifadeler olmaktan öteye gitmemiştir. Yargıtay’ın yerleşik görüşüne göre soyut tanık ifadelerinin ispat değeri taşımadığı sabittir. İş yeri, yapılan iş , işin niteliği ve diğer hususlar birlikte değerlendirilmelidir.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2012/7577 E. 2014/12267 K. 10/04/2014 Tarihli ilamında; ‘Somut olayda; fazla çalışma yapıldığını ispat külfeti üzerinde olan davacı işçinin dinlettiği tanık beyanlarının fazla çalışmaya ilişkin açıklamaları soyut olup, birbiri ile örtüşmemektedir. Bu nedenle ispatlanamayan, Mahkemece fazla çalışma ücret alacağının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA,‘ hususlarına yer vererek, fazla çalışma alacağının reddine karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Dolayısıyla doğruyu yansıtmayan, taraflı, çelişkili ve yoruma dayalı olan tanık ifadelerini kabul etmiyoruz.

Yukarı da açıkladığımız tüm nedenlerden dolayı davacı tanıklarının taraflı, çelişkili ve müvekkil şirket ile husumet içinde oldukları açıkça ortadır. Bu sebeplerle Sayın Mahkemenizce de re’sen göz önüne alınacak sebeplerle hüküm tesis ederken dikkate almadan karar oluşturarak, davanın reddine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. ../../….

 

Davalı Vekili
Av. Gürkan PİŞKEN

https://www.aphukuk.com/category/dilekceler/ https://www.goc.gov.tr/

İş Hukuku ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments