Temmuz 20, 2021 Kategori Aile Hukuk

Yoksulluk Nafaka Davası

Yoksulluk nafakası ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

 

YOKSULLUK NAFAKASI nafaka

Nafaka, beslenme, geçindirme, çıkma, gitme, sarf etme anlamına gelen infak kelimesinden türemiştir. Muhtaç durumda bulunan karı-kocanın birbirlerine, altsoyun üstsoya, üstsoyun altsoya, kardeşin kardeşlerine yardım yükümlülüğüne nafaka denir. Yoksulluk nafakası ise, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek olan eşin diğer eşten kusuru daha az olması koşuluyla talep ettiği nafakadır.

Medeni Kanuna göre tedbir, iştirak, yardım ve yoksulluk nafakası olmak üzere dört çeşit nafaka mevcuttur:

  • Tedbir Nafakası: boşanma davasının açılmasıyla birlikte hakim tarafından hükmedilen ve gerekli görüldüğü hallerde dava sonucu kesinleşinceye kadar devam edebilen, tarafların boşanma sürecinde yaşam standartlarının olumsuz yönde değişmemesi açısından verilen bir nafaka türüdür
  • İştirak Nafakası: Boşanma davası neticesinde velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine, ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hâkim tarafından hükmedilen nafaka türüdür.
  • Yoksulluk Nafakası: Evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine, diğer eş aleyhine hükmedilen nafakadır.
  • Yardım Nafakası: Yardım nafakasının boşanma davası veya evlilik ile bir ilişkisi yoktur. Bir kimsenin, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeşlerine ödediği nafaka çeşididir.

Yoksulluk nafakası; Boşanma davası açarken talep edileceği gibi, boşanma davası kesinleştikten sonra da daha önceden talep edilmemiş olması koşuluyla yoksulluk nafakası talep edilebilir.

Yoksulluk Nafakası Almanın Şartları

Talep etme zorunluluğu: Yoksulluk nafakasına hakim re’sen karar veremez. Nafaka alacaklısının mutlaka talep etmesi gerekir. Boşanma davasını açarken yoksulluk nafakası talebinde bulunmayan taraf davanın ilerleyen sürecinde ileri sürebilir. Boşanma davası sona erdikten sonra ayrı bir dava açarak yoksulluk nafakası talep ettiği bir dava açabilir. Evliliğin boşanma ile sona erdiren mahkeme kararının kesinleşmesinden sonraki bir yıl içinde davanın açılması gerekmektedir.

Talep eden eşin boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması gereklidir: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf (eş), diğer taraftan (eşten) daha fazla kusurlu olmamak kaydı ile yoksulluk nafakası talep edebilir. (TMK m.175/1)

Yoksulluk nafakası talep eden ağır kusurlu olmamalıdır: Yoksulluk nafakası talep eden tarafın boşanmaya sebep olan olaylarda nafaka yükümlüsü eşe nazaran daha az kusurlu olması gerekmektedir. Tarafların eşit kusurlu olması durumunda da hakim yoksulluk nafakasına hükmetmektedir.

Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Taraflar, kamu düzenine, ahlaka ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak üzere ve TMK md. 184/f.5 uyarınca hâkim tarafından onaylanması kaydıyla, yoksulluk nafakasının miktarı, süresi ve ne şekilde ödeneceği konusunda anlaşma yapabilir. Bu halde hâkimin HMK md. 26’da öngörülen talep le bağlılık ilkesi gereği bu miktardan fazlasına hükmetmesi mümkün olmasa da koşullara göre isteğin altında bir miktara hükmetmesi mümkündür. Ancak taraflar arasında birbirlerinden yoksulluk nafakası talep etmeyeceklerine dair bir anlaşma varsa bunun dışına çıkılarak nafakaya karar verilemez.

Takdir edilecek nafakanın bunu ödeyecek eşin mali gücü ile de orantılı olması ve borçluyu zarurete düşürmeyecek bir miktarda ve dengeli olması gerekir. Dolayısıyla, borçlunun gelirinin kendi zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek kısmının borçlu eşte kalması ve varsa geri kalan kısmından yoksulluk nafakası ödenmesi gerekir

Nafaka Miktarının Sonradan Azaltılması veya Arttırılması

Nafakanın irat olarak ödenmesine karar verilmesi halinde, boşanmadan sonraki bu süreçte, karar verilirken öngörülemeyen bazı gelişmeler meydana gelebilir, nafaka değeri büyük bir oranda düşebilir yahut yükselebilir ve edimler arasındaki denge bozulabilir. Nafaka borçlusunun ekonomik durumu kötüye girdiği takdirde veyahut nafaka alacaklısının işe girmesi durumunda veya benzeri hususların gerçekleştiği durumlarda hükmedilen nafaka miktarında değişimlere gidilebilir.

Nafakanın Süresi

Nafakanın başladıktan sonra ne kadar süre ile devam edeceği ise Türk Medeni Kanunu md. 175/1’de düzenlenmiştir. Buna göre, boşanmada kusuru daha hafif olan eşin korunması için kanun koyucu nafaka yükümlülüğünün gerektiğinde süresiz olarak devam edeceğini hüküm altına almıştır.

Nafaka Yükümlüğünün Sona Ermesi

TMK md. 176/f.3’e göre, “irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde, mahkeme kararıyla kaldırılır.” Dolayısıyla nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi halinde ya da taraflardan birinin ölümü halinde bağlanan nafakanın bu olayın gerçekleştiği tarihten itibaren kendiliğinden kalkacağı hüküm altına alınmıştır.

Yoksulluk Nafakası Talepli Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yoksulluk nafaka talebi, tarafların görülmekte olduğu boşanma dosyasından talep edilebilir. Boşanma davasında yoksulluk nafakası talep edildiği vakit görevli ve yetkili mahkeme boşanma davasının olduğu mahkemedir. Yoksulluk nafakasını boşanma davası sona erdikten sonra ayrı bir dava ile açmak isteyen davacı, boşanma davasının kesinleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde açmalıdır. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir. Yer yönünden yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının yerleşim yeridir.

https://www.aphukuk.com/nafaka-arttirim-davasi/

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Yoksulluk nafakası ile ilgili tüm sorularınızı yorum yaparak, ya da aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments