Haziran 24, 2021 Kategori Dilekçeler, Yabancılar Hukuku

İnsani İkamet İzni Nasıl Alınır

İNSANİ İKAMET İZNİ NASIL ALINIR insani

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

– Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,

– Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,

– Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,

– Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,

– Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,

– Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,

– Olağanüstü durumlarda,
insani ikamet izni düzenlenebilir.

İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir.

İnsani İkamet İzni Şartları Nelerdir?

İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsani İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

İnsani İkamet İznine İlişkin Diğer Hususular

İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler.

İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz yazı göç idaresinin resmi sitesinden alınmıştır.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı – İstanbul BİM, 9. İDD, E. 2020/272 K. 2020/464 T. 9.6.2020

” 6458 sayılı Kanunun 55/1-(a) bendi gereği mevcut bilgi ve belgeler karşısında davacının ciddi bulunan geri gönderilemezlik iddiaları hakkında herhangi bir değerlendirme ve irdeleme yapmaksızın eksik araştırma ve inceleme neticesinde doğrudan sınır dışı kararı alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle sınırdışı işleminin iptaline karar verildiği, yukarıda açıklanan 6458 sayılı Yasanın 46. maddesinde belirtilen hallerde insani ikamet izni verilebileceği, davacının durumu değerlendirildiğinde, davacı hakkında ülkemizde iken giriş yasağı konulduğu halde çıkış yapmasının mümkün olmadığı, çıkış yapsa dahi bu yasak sebebiyle ülkemize tekrar girmesinin mümkün bulunmadığı, diğer yandan insani ikamet izni verilebilmesi için diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartların aranmayacağı, vize ihlaline düşülmesinin insani ikamet izninin reddine gerekçe edilemeyeceği, davacının ülkesinde ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda iddialarının bulunduğu, bu iddialar değerlendirilmeksizin hakkında alınan sınırdışı kararının da Mahkemelerince bu gerekçeyle iptaline karar verildiği, davacı hakkında bu iptal kararı sonrası yeni bir sınırdışı kararı da alınmadığı, davacının geri gönderilmezlik iddiaları idarece ciddi bulunduğu taktirde davacının çıkışının yaptırılamayacağı ve Türkiye’de yasal kalışının sağlanması gerekeceği, Dağistan uyruklu davacının ülkesine yönelik iddialarının somut verilerle değerlendirilmesi gerektiği halde eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak insani ikamet izin talebinin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı..” şeklinde verilmiş olan yerel mahkeme kararını Bölge İdare Mahkemesi onamıştır.

https://www.aphukuk.com/insani-ikamet-izni-talep-dilekcesi/

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf

İnsani ikamet izni almak için ya da merak ettiğiniz tüm sorularınızı yorum yaparak, veya aşağıda yer verdiğimiz linke tıklayıp büromuz ile iletişime geçerek sorabilirsiniz.

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=905378182664&text=

Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments